Regulamin

Regulamin korzystania ze szkoleń bhp metodą e-learningową

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-learningowego dostępnego pod adresem www.bhpforma.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Usługodawca:

Wyłącznym właścicielem platformy www.bhpforma.pl jest P&F Piotr Forma, ul. Tymienieckiego 16AB/1, 90-365 Łódź, NIP: 7732410451, REGON: 101797397, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Platforma e-learningowa:

Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem http://www.bhpforma.pl umożliwiający dostęp do szkoleń e-learningowych.

Nabywca:

Pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień w serwisie www.bhpforma.pl.

Użytkownik:

W rozumieniu Regulaminu jest każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy jak również osoba zatrudniona przez Nabywcę na umowę o pracę bądź inną umowę w oparciu o przepisy prawa , wskazana z imienia i nazwiska, skierowana przez Nabywcę do udziału w odpowiednim szkoleniu. Użytkownikiem może być również Nabywca jeżeli wykupił szkolenie dla siebie.

Certyfikat:

Pisemne zaświadczenie, zgodne ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, potwierdzające ukończenie przez Użytkownika z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Certyfikat:

Zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych dostępny na platformie e-learningowej, połączonych w jedną, spójną całość w formie prezentacji multimedialnych oraz dodatkowo w formie videoprezentacji i filmów edukacyjnych, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie i programie szkolenia.

§2

Informacje ogólne

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.bhpforma.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Warunkiem korzystania z serwisu www.bhpforma.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

Zarejestrowanie się w serwisie www.bhpforma.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem. Nabywca i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń okresowych BHP na Platformie e-learning jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz założenia indywidualnego Konta Użytkownika. Ponadto Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikającej z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkowania.

W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik ma ciągły dostęp do FAQ. W przypadku, gdy nie znajdzie tam niezbędnych informacji może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu uzyskania pomocy. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od firmy P&F Piotr Forma wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

§3

Ceny i płatności

Wszystkie ceny szkoleń podane na stronach platformy e-learningowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, wiążącą ceną jest widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. Szkolenia bhp są zwolnione z podatku VAT.

Cena zwiera:

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Opłatę za przesyłkę certyfikatu
 • Certyfikat
 • Egzamin
 • Konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo w trakcie szkolenia
 • Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  Na szkolenia e-learningowe Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu szkoleń na podstawie faktury proformy, końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „Faktury”. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.

  Forma płatności:

  Przelew wykonany przez system „Dotpay”

  Karta płatnicza - operatorem kart płatniczych jest Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255

  W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

  W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.

  W przypadku nie wykonania wszystkich zadań z winy Nabywcy/Użytkownika wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą podczas trwania szkolenia nie wynikającego z winy Usługodawcy, a wyłącznie z winy Nabywcy wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.

  Użytkownikowi, który nie ukończy szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

  § 4

  Zamówienia oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej

  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.bhpforma.pl . Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

  Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień. Wszystkie informację niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia znajdują się na stronie www.bhpforma.pl.

  Szkolenia okresowe BHP są udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi na platformie www.bhpforma.pl oraz postanowieniami Regulaminu. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na platformie www.bhpforma.pl jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

  Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga zarejestrowania konta przez Nabywcę/Użytkownika. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika. Założenie konta następuje poprzez złożenie zamówienia i jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak login hasło dostępu do serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

  Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie www.bhpforma.pl. Nabywca/Użytkownik po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.

  Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo.

  Egzamin jest nieograniczony czasowo.

  Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego BHP i tym samym uzyskania Certyfikatu jest udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi.

  Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu musi uzupełnić swoje dane tj. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, które to dane są niezbędne do wystawienia Certyfikatu Nie zaliczenie testu egzaminacyjnego nie powoduje naliczania dodatkowych opłat - test można rozwiązywać wielokrotnie.

  § 5

  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

  Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Nabywcy/Użytkownikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie okresowe BHP korzystając z platformy e-learningowej.

  Użytkownikom, którzy nie ukończyli szkolenia, tj. nie uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi z testu, Certyfikat nie zostanie wystawiony.

  Jednorazowe wystawienie i przesłanie Certyfikatu o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Nabywcy jest bezpłatne. Koszt wysłania kolejnego egzemplarzu Certyfikatu ponosi Nabywca. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, zaświadczenie dostępne jest również w zakładce „Certyfikaty”.

  § 6

  Uprawnienia użytkownika i licencja

  Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach platformy www.bhpforma.pl.
 • dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej c) uczestniczenia w specjalnych promocjach przeznaczonych dla Użytkowników platformy www.bhpforma.pl.
 • Użytkownik zobowiązany jest do:

 • samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
 • przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie www.bhpforma.pl. stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

  Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

  Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać materiały z platformy www.bhpforma.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

  W przypadku chęci wykorzystania poza platformą www.bhpforma.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

  § 7

  Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

  Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do całkowitego, czasowego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej w celu modernizacji lub naprawy serwisu.

  Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:

 • wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem
 • używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
 • narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 • W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

  § 8

  Reklamacje

  W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/Użytkownika niewłaściwego działania platformy e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora systemu wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja składana przez Nabywcę/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail osoby składającej reklamację, rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy opis reklamacji okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany powyżej w terminie 4 dni kalendarzowych od chwili jej zaistnienia. Reklamacje złożone po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. We wskazanym terminie Nabywca/Użytkownik będzie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę

  § 9

  Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając Usługodawcy przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.bhpforma.pl.

  § 10

  Prawa autorskie

  Wszelkie prawa do całości lub części Platformy e-learningowej www.bhpforma.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu, jego funkcjonalności oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma e-learningowa www.bhpforma.pl oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz. 419, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.). Niniejszy program komputerowy jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie chronionym prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie niniejszego programu, wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian wymaga licencji udzielonej przez Usługodawcę - P&F Piotr Forma.

  Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Usługodawcy, P&F Piotr Forma, ul. Tymienieckiego 16AB/1, 90-365 Łódź.

  Użytkownik nie może kopiować, udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia.

  Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.

  Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na platformie e-learningowej loga swojej firmy.

  §11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:

 • a) świadczenia usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • c) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 3. W związku z pkt 2 a), b) oraz c) uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy Zamówień, których przedmiotem są Usługi płatne.

  4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

  § 12

  Postanowienia końcowe

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z platformy e-learningowej lub niemożności skorzystania z niego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie platformy e-learningowej bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie www.bhpforma.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 roku.

  Płatności w sklepie internetowym

  zapraszamy do kontaktu

  Obszar działania
  Cała Polska
  Czekamy na Państwa telefony:
  +48 791 127 368
  Czekamy na wiadomości:
  kontakt@bhpforma.pl
  Pracujemy w godzinach:
  pon - sob: od 8.00 do 18.00

  media społecznościowe

  facebook.com

  Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

  Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

  Zrozumiałem